photographylovers

‏ساده بودیم و سخت بر ما رفت ‏خوب بودیم وزندگی بد شد ‏آنکه باید به دادمان برسد ‏آمدو از کنارمان رد شد ‏هیچ کس واقعاً نمیداند ‏آخر داستان چه خواهد شد!!! ‏⁧ #سید_مهدی_موسوی

Even in the city we sniff out the beach, right babe? ❤ @maaikebissegger